Disclaimer

Disclaimer

Door het bekijken van de internetsite van RA Afbouw Service en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. RA Afbouw Service heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. RA Afbouw Service staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. RA Afbouw Service aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. RA Afbouw Service wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

RA Afbouw Service garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. RA Afbouw Service, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de RA Afbouw Service internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van RA Afbouw Service. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RA Afbouw Service, de inhoud van de internetsite van RA Afbouw Service over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van RA Afbouw Service en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

E-mail disclaimer

RA Afbouw Service heeft aan het opstellen en verzenden van dit e-mail bericht (met bijlagen) de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u is bestemd en/of te laat wordt ontvangen. RA Afbouw Service aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan dit bericht rechten worden ontleend. De informatie verzonden in dit e-mail bericht inclusief de bijlage(n) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Als u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt RA Afbouw Service u vriendelijk doch dringend dit bericht te verwijderen en eventuele bijlagen niet te openen. RA Afbouw Service wijst u op de onrechtmatigheid van het openbaar maken, gebruiken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van de inhoud van dit bericht aan derden. Tevens wordt u verzocht de afzender per omgaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen. RA Afbouw Service aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.